הרשם עכשיו

דף בית|מידע|הרשמה|מיקום|מחירים|תחרות|אודותנו|קישורים|ספר אורחים|מן העיתונות|ספונסרים|צור קשר
טופס הרשמהמדיניות

פסטיבל "עונג ים תיכוני"

5 עד ה-9 ביוני 2014

לוטראקיי, יוון


תקנון


תקנון זה נכתב בלשון זכר ומופנה לנשים וגברים כאחד.


1. אתר הפסטיבל "עונג ים תיכוני" מאפשר לגולשים בו לרכוש שירותים/ מוצרים שונים המובאים למכירה באתר בצורה קלה נוחה ויעילה.

2. רכישת מוצר ו/או שירות (להלן גם: "המוצר") באמצעות האתר,  המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

3. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה בעצם ביצוע הפעולה כי קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אסימון ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

4. אתר הפסטיבל "עונג ים תיכוני" שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך  במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.

6. כל המחירים כוללים מסים על פי החוק.

7. באתר מותקנת מערכת הצפנה הפועלת על פי פרוטוקול SSL לאבטחת מידע, הנהוגה באתרי מסחר באינטרנט.


זכאות להשתתפות ברכישה

8. כל אחד בעל כרטיס אשראי פעיל וכתובת דואר אלקטרוני.

9. אתר פסטיבל "עונג ים תיכוני" שומר לעצמו את הזכות לא לקבל הזמנה כלשהי ו/או לא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישה באתר, וזאת ללא צורך במתן הסברים לכך.

10. ל"עונג ים תיכוני" הזכות לבטל את השתתפותך ברכישה באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: אם מסרת פרטים כוזבים, אם בצעת כל מעשה אשר יכול לפגוע באתר או כל צד שלישי כל שהם או אם בצעת מעשה לא חוקי כלשהו באתר, או אם כרטיס האשראי שברשותך הוגבל לשימוש או נחסם.


תהליך הרכישה

11. בכדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות המרבית וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

12. מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע "עונג ים תיכוני" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות  כרטיסי האשראי והספקים, תינתן הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. לאחר סיום המכירה. חיוב מבצע ההזמנה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.

13. "עונג ים תיכוני" שומרים את הזכות לבצע מבצעים לקידום מכירות. כל המבצעים יהיו בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם, והכל כפוף לתנאי המבצע הרלוונטי.

14. בוטלה מכירה כאמור "עונג ים תיכוני" או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי.


אספקה

15. פסטיבל "עונג ים תיכוני" יתקיים בין התאריכים 6-10 ביוני, 2013 בלוטראקי, יוון, או בכל מדינה ים תיכונית אחרת (למעט מדינות ערב).

16. אישור השתתפות יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסוופק על ידי הלקוח בטופס ההרשמה לאחר התשלום.


מדיניות ביטולים

17. באם הביטול נעשה מצד הלקוח, יש להודיע על כך בכתב ל"עונג ים תיכוני" וזאת בכדי להיות זכאים להחזר כספי.

18. במידה והביטול נעשה לפני תשלום המקדמה, לא יחולו דמי ביטול.

19. קנס של 100$ יוטל על מי שמבטל לפני ה-28 בפברואר 2013.

20. במידה והביטול ייעשה עד לחודש לפני האירוע, יוטלו דמי ביטול בסך 50% מסכום החבילה המלאה.

21. במידה והביטול ייעשה פחות מחודש לפני האירוע, יוטלו דמי ביטול בסך 100% מסכום החבילה המלאה.

22. במקרה הלא סביר שנאלץ לבטל את "פסטיבל עונג ים תיכוני" יוחזר החזר כספי מלא.

אנו ממליצים על רכישת כרטיסי טיסה גמישים.


אחריות

23. "עונג ים תיכוני" מתחייב לעשות כל שביכולתו לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.

24. "עונג ים תיכוני" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "עונג ים תיכוני" שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. 

 

25. במקרה של כח עליון : אסונות טבע, רעידות אדמה, בעיות פוליטיות, שביתות וכו׳ הנבלת פסטיבל ״עונג ים תיכוני״ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום האירוע למלון אחר בעל סטנדרט דומה.

קניין רוחני

26. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של "עונג ים תיכוני" בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

27. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת רשותו  של "עונג ים תיכוני" מראש ובכתב.

28. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של "עונג ים תיכוני" מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.


סודיות ופרטיות

29. "עונג ים תיכוני" לא יעביר פרטים אישיים של לקוחותיו לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:
- אם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אסימון והמוכרים.
- אם הלקוח עשה שימוש בשירותי אסימון לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
- אם הלקוח הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם אסימון או מי מטעמה;
- אם התקבל בידי "עונג ים תיכוני" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין "עונג ים תיכוני".

על אף שעל פי חוק אין חובה למסור ל"עונג ים תיכוני" את הפרטים האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנות ללא פרטים אלו.

30. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של "עונג ים תיכוני" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט "עונג ים תיכוני" יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיו ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אסימון.

31. "עונג ים תיכוני" שומר לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. 

32. "עונג ים תיכוני" שומר לעצמו הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע''פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו''ב אלא אם הלקוח ציין בפני "עונג ים תיכוני" כי אינו מעוניין בכך.

 

כל הזכויות שמורות לפסטיב ל"עונג ים תיכוני" 2010 ©בניית אתריםעיצוב אתריםעיצוב אתרים, בניית אתרים